Khảo Sát IT

Sáu giai đoạn khảo sát, phân tích và đánh giá IT doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng các bảng báo cáo chi tiết, và trình bày hiện trạng công nghệ của khách hàng, cung cấp các đề xuất, đề nghị những mảng (theo thứ tự ưu tiên) cần tập trung cải tiến, thay đổi.

Các nội dung mà chúng tôi tập trung vào đánh giá hệ thống IT trong doanh nghiệp:

1. Kiểm tra hoạt động quản lý IT
- Kiểm tra về lập kế hoạch an ninh hệ thống
- Kiểm tra về đánh giá rủi ro hệ thống
- Kiểm tra về mua sắm hệ thống và dịch vụ IT

2. Kiểm tra hoạt động vận hành IT
- Kiểm tra về đào tạo nâng cao nhận thức an toàn IT
- Kiểm tra về quản lý cấu hình hệ thống IT
- Kiểm tra về kế hoạch dự phòng
- Kiểm tra về cách đối phó với các sự cố
- Kiểm tra hoạt động bảo trì hệ thống
- Kiểm tra bảo vệ phương tiện truyền thông
- Kiểm tra bảo vệ vật lý và môi trường IT
- Kiểm tra về an ninh nhân sự
- Kiểm tra tích hợp thông tin và hệ thống

3. Kiểm tra kỹ thuật
- Kiểm tra hoạt động truy cập
- Kiểm tra về hoạt động kiểm toán
- Kiểm tra về định danh người dùng và xác thực
- Kiểm tra về bảo vệ hệ thống và truyền thông

Thủ tục đánh giá và kiểm tra hệ thống IT

B1. Thu thập thông tin
- Tập hợp thông tin quan trọng về các đối tượng con người (people), quy trình (Process), hạ tầng công nghệ (Technology) 
B2. Rà soát và xác định những vấn đề ưu tiên 
- Theo dõi về tình trạng của các vấn đề cần ưu tiên kiểm tra trước dựa trên ngày cam kết hoàn thành
B3. Đánh giá rủi ro IT
- Xác định và đánh giá các khu vực có nguy cơ rủi ro cao. Xác nhận và ưu tiên các lĩnh vực rủi ro 
B4. Phát triển kế hoạch kiểm tra IT 
- Xây dựng đề xuất kế hoạch kiểm tra IT được hoàn thành với đội ngũ quản lý của doanh nghiệp khách hàng. 
B5. Thực hiện kế hoạch kiểm tra IT 
- Phối hợp và thực hiện các dự án kiểm tra đã được phê duyệt, báo cáo kết quả và đề nghị hành động 
B6. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng 
- Tiến hành thu nhận thông tin phản hồi của khách hàng về quá trình kiểm tra.

ICTSO.top - dOTOb.net

Dịch vụ hỗ trợ IT - Hỗ trợ 24x7

support@ictso.com
Hotline: 0986 379 601

DMCA.com Protection Status
ICTSO - Seri Code Clicky : 101308028