Dịch vụ IT

ICTSO cung cấp cho doanh nghiệp các loại dịch vụ hỗ trợ IT và quản lý IT 24x7 đảm bảo tính sẵn sàng, an toàn và dịch vụ tích hợp cao cấp.

Dịch vụ hỗ trợ IT
Dịch vụ Network Monitoring
Dịch vụ Helpdesk 24x7
Dịch vụ Computer Repair
Dịch vụ Printer Repair
Dịch vụ Virus Scan
Dịch vụ Back Up & Recovery
Dịch vụ Servers Maintenance
Dịch vụ IT Audit
  Dịch vụ quản lý IT
Dịch vụ quản lý Hosting
Dịch vụ quản lý Microsoft
Dịch vụ tư vấn quản lý IT
Dịch vụ quản lý dự án IT
Dịch vụ quản lý cung ứng IT
Dịch vụ quản lý tuyển dụng IT
Dịch vụ quản lý hạ tầng IT
Dịch vụ quản lý bảo mật IT
Dịch vụ quản lý kinh doanh liên tục
  Dịch vụ Cloud Computing
Dịch vụ đánh giá Cloud
Dịch vụ lập chiến lược Cloud
Dịch vụ chuyển dữ liệu Cloud
Dịch vụ Private Cloud
Dịch vụ Hybrid Cloud
Dịch vụ Cloud Application Hosting
Dịch vụ Cloud Storage
Dịch vụ Sao lưu dữ liệu đám mây
Dịch vụ Cloud Khôi phục thảm họa
 

Dịch vụ Data Center
Thuê ngoài Data Center
Chuyển đổi dữ liệu Data Center

Dịch vụ VoIP
Dịch vụ điện thoại VoIP
Dịch vụ điện thoại Internet

  Dịch vụ Networking
Dịch vụ mạng Wifi (WLAN)
Dịch vụ mạng LAN
Dịch vụ mạng WAN
Dịch vụ mạng Internet

 

Category:  Dịch vụ IT

ICTSO.top - dOTOb.net

Dịch vụ hỗ trợ IT - Hỗ trợ 24x7

support@ictso.com
Hotline: 0986 379 601

Hỗ trợ trực tuyến